Contact

Teampact
info@teampact.be

Lieve Jansen
Schermershoek 16
1730 Mollem (Asse)

lieve@teampact.be

Marie-Noëlle Jadin
62, Rue de l’Application
1160 Bruxelles

mn@teampact.be

Privacyverklaring Teampact

Teampact is een samenwerkingsverband tussen 2 ondernemingen: Lieve Jansen en MNJ coaching. De contactgegevens van deze 2 ondernemingen, vindt u onderaan. U kan elk van deze 2 ondernemingen aanschrijven. Alles wat hierna volgt is dus van toepassing voor deze 2 ondernemingen.

Deze privacyverklaring bevat informatie over de persoonsgegevens die Teampact verzamelt, alsook over de wijze waarop Teampact deze persoonsgegevens gebruikt. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
Het bezoeken van de website, het intekenen op de nieuwsbrief, het hebben van een klantenrelatie, het overhandigen van uw persoonsgegevens (in de vorm van een businesscard of op een andere manier) impliceert uw goedkeuring van de privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.teampact.be en alle (commerciële) relaties tussen Teampact en haar klanten, prospecten en business partners.

Teampact wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

Wanneer:

 • U zich begeeft op de website van Teampact
 • U ons vraagt om een offerte of voorstel
 • U samenwerkt met Teampact
 • U een beroep doet op een dienst of een product van Teampact
 • U zich abonneert op onze nieuwsbrief of mailinglijst
 • U een download aanvraagt
 • U geregistreerd bent voor een event/training/infosessie
 • U ons uw businesscard overhandigt

kunnen wij u om één of meer van de volgende gegevens vragen: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, beroep/functie, branche, BTW-nummer en andere gegevens die wij nodig hebben om uw vraag te kunnen verwerken en/of onze samenwerking vlot te laten verlopen.

Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens enkel voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn. Wij maken gebruik van uw gegevens om onze klant- of volgerrelatie te ondersteunen en te verbeteren. We gebruiken uw gegevens binnen het kader van een samenwerking: communicatie, contractering, facturering, … of om u op de hoogte te houden van events, nieuws gerelateerd aan het werkveld van Teampact. M.a.w. Teampact kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een offerte
 • De uitvoering van een overeenkomst
 • Verbeteren en van onze diensten
 • Contact met u op te nemen
 • Het verzenden van gerichte marketing en promotionele aanbiedingen
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden
Wij verkopen of geven uw persoonlijke gegevens niet aan anderen. Teampact zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Teampact (bv zakelijke partners, zoals freelancers in staat stellen om hun opdracht uit te voeren) en de optimalisering daarvan (zoals bv. aanpassingen op de website, communicatiebeheer Teampact, verwerking van betalingen, database management, beheer van de boekhouding).
Verder zal Teampact uw persoonsgegevens enkel openbaar maken:
• Aan de bevoegde autoriteiten wanneer Teampact hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• Wanneer Teampact haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens één van de overgedragen activa zal zijn.

Bewaartermijn

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Teampact uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Uw rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacyrechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met:

 • Postadres: Schermershoek 16, 1730 Asse of Vlijtstraat 62, 1160 Brussel
 • Contactpersonen: Lieve Jansen, zaakvoerder Email: lieve@teampact.be of Marie-Noëlle Jadin, zaakvoerder Email: mn@teampact.be

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens (deels) in te trekken (als er geen verdere (contractuele of juridische) grond voor verwerking is), waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming die plaatsvond voor deze intrekking. Na een schriftelijk verzoek en binnen de 4 weken zullen we uw verzoek in behandeling nemen.

U heeft dus recht op:

 • inzage van uw persoonsgegevens waarover Teampact beschikt;
 • rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
 • schrapping van uw persoonsgegevens;
 • een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing
 • het informeren van de toezichthouder mochten wij uw vraag tot aanpassing of schrapping incorrect behandelen.

Update privacyverklaring
Teampact behoudt te allen tijde het recht om haar privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.